Stödboende

Stödboende

RIKTAT TILL VUXNA & UNGA SOM FYLLT 18 ÅR.

Denna verksamhet är riktad till vuxna och unga som fyllt 18 år och som är i tillfälligt behov av extra stöd för att i framtiden klara ett eget boende, men som ej är i behov av personal alla timmar på dygnet. För att kunna hantera och klara denna typ av boende, bör klienten vara någorlunda välorienterad i samhället, ha en meningsfull sysselsättning i form av studier, arbete eller liknande. Den boende får inte heller vara aktiv i missbruk eller krimnalitet. Detta boende kan alltså vara det idealiska för någon som är redo att gå vidare från ett behandlingshem till ett stödboende eller liknande familjehem.

Om verksamheten

Vi tar emot placeringar enligt SoL och vänder oss även till personer med insatser enligt LSS. De flesta av lägenheterna består av ett rum och kök och är fullt utrustade med det nödvändigaste inom husgeråd, möbler samt TV. Vid inflytt erhåller klienten ett startkit som består av bland annat lakan, sängkläder, madrass som får tas med vid utflytt.
I helhet, är målet med boendet, att brukaren skall utvecklas till självständig individ som klarar av att sköta ett beoende på egen hand, både ekonomiskt, praktiskt samt social. Vid inflytt i ett stödboende tillsätts en kontaktperson som arbetar med klienten utifrån uppdrag som fås av socialtjänsten. Kontaktpersonen arbetar även utifrån målet att ge brukaren nya handlingsstrategier samt lösningsmetoder för att denne på sikt skall kunna tillgodose sina egna behov och leva ett självständigt liv med goda sociala relationer.

Läs mer om vår verksamhet

Kontaktpersonen i fråga, skall vara en av BM Allomsorgs kontaktpersoner då vår erfarenhet av verksamheten visat att arbetet med individen uppnår bäst resultat då kontaktpersonen är känd för träningslägenhetsvärdarna och att man kan ha gemensam handledning.

BM Allomsorg lägenhetsvärdar ser till att lägenheterna sköts ordentligt och att man håller kontakt med fastighetsförvaltaren. Lägenhetsvärd utför nödvändigt underhåll av lägenheten och informerar kontaktpersonen/samordnare på BM Allomsorg om man ser att något i brukarenstillvaro ej fungerar.
Lägenhetsvärden har möjlighet att bereda sig tillträde till lägenheten om individen uteblir från uppgjorda möten os.v. i samråd med verksamhetschef.

BM Allomsorg har löpande dygnet-runt-jour för sina medarbetare dit lägenhetsvärdar, kontaktpersonen och brukare kan vända sig för råd och stöd i akut uppkomna situationer. Kontaktpersonerna kan efter samråd/uppdrag från socialtjänsten tillfälligt vara jour för brukaren om behov skulle uppstå.

Individanpassning av insatsen

Arbetet skall som alltid ske utifrån de uppsatta målen av socialtjänsten för insatsen med individuellt utformade genomförandeplaner samt med utgångspunkt från varje människas behov & resurser.

Inskrivningsförfarande

Samordnaren är den som tar emot socialtjänstens förfrågan. Information om aktuell brukare ges, uppdragets utformning och omfattning samt relevant bakgrundshistorik inhämtas inför processen. Samordnare bokar informationsmöte med handläggaren och brukare för information kring boendet och om de regler och rättigheter som är knutna till detta.

Samordnaren utser en, utifrån uppdraget och individens behov och problematik, passande kontaktperson. Uppdraget inhämtas av handläggare och utifrån det, upprättar kontaktpersonen en genomförandeplan tillsammans med brukaren. Syftet är med detta, att göra brukaren delaktig och engagerad i insatsen. Brukaren skall aktivt delta i att skapa mätbara mål och delmål som han eller hon accepterar som lagom rimliga.

Läs mer om inskrivningsförande

Genomförandeplanen delges ansvarig socialsekreterare. Brukaren kommer att omgående ställas i den kommunala bostadskön. Kontaktpersonen gör en budget tillsammans med brukaren och följer kontinuerligt upp brukarens ekonomi.

Kontaktpersonen hjälper även brukaren att öppna ett eget bankkonto med anslutande internetbank.

Kontaktpersonen stöder brukaren tillsjälvständighet kring vardagliga sysslor som är grunden för att leva ett självständigt, ansvarfullt liv. Dessa innefattar alltså inköp samt planering av mat, hygien- och städartiklar, städning, matlagning och tvätt.

Kontaktpersonen och lägenhetsvärd kommer att arbeta tillsammans kring de frågor som rör regler samt beteenden som gäller när man bor i lägenhet och gentemot grannar (såsom ljudnivå, tider för tvätt etc.).

Kontaktpersonen tillser att brukaren gör årliga tandläkarbesök samt läkarkontroll vid behov.

Kontaktpersonen har kontinuerliga samtal med brukaren utifrån uppdragets utformning och kring livet i stort. Brukaren får genom strukturerade samtal hjälp att reflektera över sin situation och sina behov såväl som sina möjligheter och styrkor.

Kontaktpersonen har också en samordnande roll kring att hålla kontakt med socialtjänst och eventuellt andra inblandade samarbetsparter.

Ett urval av våra lägenheter

Vårberg

Vi har 16st lägenheter i olika storlekar runt Fjärdeholmsgränd vid Vårberg centrum.

Hässelby

Vi har 15st lägenheter i olika storlekar i Hässelby.

Kungsholmen

Vi har 4st lägenheter i olika storlekar i Kungholmen på Kronobergsgatan 20.

Om du är intresserad av någon utav våra tjänster så är du välkommen att kontakta oss.